Постанова від 20 січня 2011 року № 13

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

20 січня 2011 року № 13

Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців

із змінами, внесеними згідно з постановами
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68, 
від 21 липня 2017 року № 140,
від 22 червня 2018 року № 96,
від 19 грудня 2018 року № 245,
від 26 червня 2020 року № 129

З метою забезпечення дотримання органами ведення Державного реєстру виборців вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" при веденні Державного реєстру виборців, відповідно до статей 3, 5 – 9, 14, 16 – 201, 22, 23, частини сьомої статті 24, статті 32 зазначеного Закону, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

1. Затвердити Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців (додаток 1).

2. Встановити форму журналу реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців (додаток 2).

(у редакції постанови 
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 3 квітня 2009 року № 18 "Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців", пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року № 155 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії щодо Державного реєстру виборців".

4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, а також Державній архівній службі України.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії          А. МАГЕРА

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 січня 2011 року № 13
(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії 
від 9 березня 2016 року № 68, 
від 21 липня 2017 року № 140, 
від 22 червня 2018 року № 96,
від 19 грудня 2018 року № 245,
від 25 червня 2020 року № 129)

 

ПОРЯДОК
організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) регулює питання здійснення організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).

1.2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій щодо ведення Реєстру здійснюються працівниками органів ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення) на підставах та у спосіб, встановлених Законом, а також рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими відповідно до Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру.

1.3. Організаційно-правова підготовка здійснюється з метою забезпечення дотримання органами ведення вимог Закону при веденні Реєстру, а також внесення до Реєстру достовірних відомостей про виборців та виконання дій щодо ведення Реєстру лише на підставах, установлених Законом.

2. Організаційно-правова підготовка до виконання дій
щодо ведення Реєстру

2.1. Діями щодо ведення Реєстру є виконання працівниками органів ведення, які мають доступ до бази даних Реєстру, в режимі записування засобами програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі – АІТС Реєстру) таких операцій:
внесення до бази даних Реєстру нового запису;
внесення змін до персональних даних Реєстру;
знищення запису бази даних Реєстру.

2.2. Організаційно-правова підготовка до виконання дій щодо ведення Реєстру включає: 
прийняття органом ведення документів (їх копій), які є підставою для видання наказу про виконання дій щодо ведення Реєстру (в тому числі перевірка правильності і повноти їх оформлення, а також їх облік);
візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю отриманих відомостей про виборця;
перевірку персональних даних виборця шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону, та/або безпосередньо до виборця;
видання наказів про внесення запису про виборця до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборців у Реєстрі, знищення запису та облік таких наказів;
звернення за допомогою засобів АІТС Реєстру до органу ведення за виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних.

2.3. Організаційно-правова підготовка до виконання дій щодо ведення Реєстру здійснюється з використанням програмних засобів та функцій відповідних підсистем АІТС Реєстру.

2.4. Дії щодо ведення Реєстру здійснюються виключно на виконання наказу керівника органу ведення.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

2.5. Наказ про виконання дій щодо ведення Реєстру (далі – наказ) – це акт розпорядчого характеру, яким встановлюється завдання стосовно виконання дій щодо ведення Реєстру, визначаються зміст цих дій та їх виконавці, а також записи про виборця (виборців), які підлягають внесенню до бази даних Реєстру або знищенню, зміни персональних даних виборця, що підлягають внесенню до бази даних Реєстру.

2.6. Накази видаються на підставі поданих у встановленому порядку до органу ведення документів, звернень, переданих засобами АІТС Реєстру органом ведення, до якого подано в установленому порядку документи, а також у зв’язку із закінченням встановленого Законом строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство якого припинено.

Документами, які є підставою для видання наказу, є:

подані до органу ведення в порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону, документи, що підтверджують набуття особою права голосу, зміни у персональних даних виборця, включеного до бази даних Реєстру;

подання з відомостями про виборців (осіб), які подаються в порядку періодичного поновлення персональних даних Реєстру, в тому числі для складання списків виборців;

відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті, подані сільським, селищним, міським головою або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження;

рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, які набрали чинності;

подані до органу ведення в порядку, встановленому статтею 201, документи стосовно померлої особи;

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

подані до органу ведення в порядку уточнення персональних даних Реєстру документи, що підтверджують наявність в особи права голосу, зміни у персональних даних виборця, включеного до бази даних Реєстру;

судові рішення, що набрали законної сили.

2.7. Проект наказу формується програмними засобами АІТС Реєстру.

2.8. Наказ може створюватися в паперовій або електронній формі.

Накази в паперовій формі оформлюються на бланках, примірні зразки яких затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 18 листопада 2010 року № 527, та повинні містити обов’язкові для цього виду документа реквізити.
Наказ в електронній формі оформлюється з дотриманням вимог, установлених до створення електронних документів. Завершується створення наказу накладанням на нього кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення.
Кваліфікований електронний підпис в органі ведення застосовується відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" та з дотриманням Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

 (у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140, 
із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 19 грудня 2018 року № 245)

2.9. Для реєстрації наказів, створених у паперовій формі, ведеться журнал згідно з інструкцією з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення. Накази підлягають обліку в АІТС Реєстру. Для наказів, створених в електронній формі, застосовується їх автоматизована наскрізна електронна реєстрація.

(у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

2.10. Приймання документів, які є підставою для видання наказу, видання та облік наказів, а також систематизація і їх зберігання здійснюються з дотриманням вимог інструкції з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення, та цього Порядку.

На виконаних наказах керівником органу ведення проставляється відмітка про його виконання. Якщо наказ створено в електронній формі, реквізит "Позначка про виконання документа, направлення його до справи" створюється окремо від електронного документа та оформлюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

(пункт 2.10 доповнено абзацом згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140,
із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 19 грудня 2018 року № 245)

2.11. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю відомостей про виборця, що надійшли до органу ведення, здійснюється відповідно до Порядку здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року № 14.

2.12. Виборча адреса виборця визначається відповідно до статті 8 Закону.

2.13. Органам ведення забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом.

2.14. Строки розгляду звернень виборців (осіб) до органів ведення визначаються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та рішень Центральної виборчої комісії.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)


Звернення, подані до органу ведення під час виборчого процесу чи процесу референдуму, розглядаються цим органом у строки, що дозволяють забезпечити дотримання вимог статей 27, 28 Закону.

2.15. Передбачені статтею 22 Закону відомості про виборців (осіб) опрацьовуються органом ведення до закінчення місяця, в якому вони були подані.
Відомості про виборців (осіб), подані органами, закладами, установами під час виборчого процесу чи процесу референдуму для складання попередніх та уточнених списків виборців, опрацьовуються органом ведення з урахуванням строків, встановлених для складання списків виборців.

2.16. Опрацьовані звернення виборців (осіб) щодо включення до Реєстру та стосовно зміни персональних даних виборців у Реєстрі разом з доданими до них документами (їх копіями), матеріали перевірки, подання з відомостями про виборців (осіб), виконані постанови Центральної виборчої комісії, накази групуються у справи та зберігаються в органі ведення згідно з номенклатурою справ.

У разі якщо в органі ведення здійснюється робота з електронними документами, в інструкції з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення, визначаються особливості роботи з ними з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру, а саме:
проекти електронних документів органу ведення формуються програмними засобами АІТС Реєстру;
електронні документи тимчасового строку зберігання з часу їх створення і до знищення зберігаються в АІТС Реєстру;
знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання здійснюється в установленому порядку працівником органу ведення, до обов’язків якого віднесено таку функцію

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

2.17. Керівник органу ведення здійснює контроль за дотриманням працівниками органу ведення вимог цього Порядку.

3. Організаційно-правова підготовка до виконання дій
щодо ведення Реєстру при зверненні особи за власною ініціативою
про включення до Реєстру

3.1. Заява щодо включення до Реєстру особи, яка проживає на території України, та особи, яка проживає чи перебуває за межами України, подається відповідно до органу ведення, закордонної дипломатичної установи України за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96.

Така заява може бути подана до органу ведення особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використанням мережі “Інтернет” у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 25 червня 2020 року №129)

 

3.2. Працівник органу ведення (закордонної дипломатичної установи України – при зверненні особи, яка проживає або перебуває за межами України) під час приймання заяви особи щодо включення до Реєстру перевіряє зазначені в ній відомості щодо їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство.
Для виборця, який проживає на території України, документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), а для виборця, який проживає чи перебуває за межами України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, а при зазначенні у заяві відомостей про постійну нездатність особи пересуватися самостійно – також документ, що підтверджує відповідний факт.

У разі подання заяви уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Відомості, що вказуються в заяві, надісланій в електронній формі, перевіряються засобами АІТС Реєстру стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

3.3. Працівник органу ведення (закордонної дипломатичної установи України), який прийняв заяву, перевіряє, чи є особа, яка звернулася із заявою, виборцем (з’ясовується належність до громадянства України, досягнення вісімнадцятирічного віку).

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

3.4. Відповідна закордонна дипломатична установа України невідкладно передає заяву щодо включення особи до Реєстру до органу ведення в Міністерстві закордонних справ України. 

3.5. Подана в паперовій формі заява щодо включення до Реєстру в день її надходження до органу ведення реєструється із застосуванням журнальної форми реєстрації документів згідно з інструкцією з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення, та обліковується програмними засобами АІТС Реєстру.

(у редакції постанов 
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140,
від 25 червня 2020 року № 129)

3.6. Якщо із заявою щодо включення до Реєстру звернулася особа, яка є виборцем, орган ведення перевіряє у порядку здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру, чи включений цей виборець до Реєстру.

Така перевірка здійснюється по всьому масиву бази даних Реєстру.

Якщо виборець уже включений до Реєстру, орган ведення вручає або надсилає йому повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

3.7. Якщо виборець не включений до Реєстру орган ведення, в разі необхідності, звертається до відповідних органів, закладів, установ із запитом щодо перевірки чи уточнення зазначених у заяві відомостей, які необхідні для внесення запису до Реєстру.

3.8. За результатами розгляду заяви особи щодо включення до Реєстру та на підставі поданих документів і матеріалів перевірки (за наявності) керівник органу ведення невідкладно приймає одне з двох рішень:
про видання наказу щодо внесення запису до бази даних Реєстру;
про відмову в задоволенні заяви (на підставах і у спосіб, визначених частинами дев’ятою та десятою статті 19 Закону).

Перед виданням наказу про внесення запису до бази даних Реєстру орган ведення може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

4. Організаційно-правова підготовка до виконання дій щодо ведення Реєстру при зверненні виборця за власною ініціативою щодо
зміни його персональних даних

4.1. Заява про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі подається виборцем до органу ведення за своєю виборчою адресою (у разі проживання або перебування виборця за межами України – до закордонної дипломатичної установи України).

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

Заява про зміну виборчої адреси подається виборцем за новою виборчою адресою до органу ведення, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

4.2. Заява про внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі може бути подана до органу ведення особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використанням мережі “Інтернет” у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4.3. Працівник органу ведення (працівник закордонної дипломатичної установи України – у разі звернення особи, яка проживає або перебуває за межами України) під час прийняття заяви перевіряє зазначені в ній відомості щодо їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Для виборця, який проживає на території України, документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України), а для виборця, який проживає чи перебуває за межами України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

У разі подання заяви уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

4.4. Відомості, що вказуються в заяві, надісланій в електронній формі, перевіряються засобами АІТС Реєстру стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

 

4.5. Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає заяву про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі та додані до неї документи (копії документів) до органу ведення в Міністерстві закордонних справ України.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

4.6. Подана в паперовій формі заява про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі в день її надходження до органу ведення реєструється із застосуванням журнальної форми реєстрації документів згідно з інструкцією з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення, та обліковується програмними засобами АІТС Реєстру

 (у редакції постанов 
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140,
від 25 червня 2020 року №129)

4.7. Орган ведення шляхом здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру перевіряє (звіряє) персональні дані виборця, зазначені у заяві, з відомостями про виборця, включеними до Реєстру. 

У ході такої перевірки орган ведення може провести перевірку зміни персональних даних виборця шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, визначених статтею 22 Закону.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

4.8. За результатами розгляду заяви (крім заяви щодо зміни виборчої адреси), на підставі поданих документів та матеріалів перевірки (за наявності) керівник органу ведення приймає одне з таких рішень:
про видання наказу про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі;
про відмову в задоволенні заяви виборця (на підставах і у спосіб, визначених статтею 20 Закону). 

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

4.9. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси працівник органу ведення вивчає обґрунтованість заяви.

Заява щодо зміни виборчої адреси виборця є обґрунтованою, якщо до заяви додані документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця (обґрунтовують визначення виборчої адреси відповідно до частин третьої, четвертої статті 8 Закону).

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

4.10. За результатами вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни виборчої адреси керівник органу ведення приймає одне з таких рішень:
про видання наказу про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення);
про звернення за допомогою засобів АІТС Реєстру до органу ведення за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення);
про відмову виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

4.11. У разі якщо виборця, який звернувся із заявою щодо зміни його персональних даних у Реєстрі, не включено до Реєстру, орган ведення перевіряє відомості, вказані в заяві, надсилаючи запит до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону. Рішення щодо включення такого виборця до Реєстру приймається відповідно до пункту 3.8 цього Порядку.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

 

5. Організаційно-правова підготовка до виконання дій
щодо ведення Реєстру при періодичному поновленні
персональних даних Реєстру

5.1. Відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, подаються органу ведення за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, на паперових носіях та в електронному вигляді.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 

Відомості про виборців (осіб) на електронному носії інформації повинні відповідати відомостям, поданим на паперових носіях.

Також відомості можуть подаватись органу ведення в електронній формі за підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

Передбачені статтею 22 Закону відомості в разі їх отримання Центральною виборчою комісією з державної інформаційної системи, що містить відповідну інформацію, можуть передаватися органу ведення засобами АІТС Реєстру. У такому разі ці відомості на паперовому та електронному носіях органу ведення не подаються.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)
 


5.2. Працівник органу ведення здійснює відповідну підготовку, передбачену для завантаження відомостей до бази даних Реєстру.

5.3. Шляхом здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру перевіряє подані відомості про виборців (осіб) щодо їх повноти та коректності.

5.4. У випадку коли відомості про виборців (осіб) подано без дотримання вимог Інструкції про заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, затвердженої постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, керівник органу ведення може звернутися до відповідних органів, закладів, установ щодо усунення виявлених недоліків.

5.5. Подання з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, в день їх надходження до органу ведення обліковуються програмними засобами АІТС Реєстру, а також у журналі реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, який ведеться за встановленою формою (додаток 2).

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

5.6. За результатами опрацювання подань з відомостями про виборців (осіб), які надаються органами, закладами, установами, визначеними статтею 22 Закону, а також відомостей, отриманих Центральною виборчою комісією з державної інформаційної системи та переданих засобами АІТС Реєстру керівник органу ведення стосовно кожного виборця (особи) приймає передбачене Законом рішення (видає відповідний наказ чи звертається до органу ведення за виборчою адресою виборця).

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 

Перед прийняттям відповідного рішення орган ведення може (у разі необхідності) звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

5.6.1. Наказ про внесення запису до бази даних Реєстру видається у зв’язку із:
досягненням особою 18 років;
набуттям особою громадянства України;
поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
виявленням не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.

5.6.2. Наказ про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі видається у зв’язку із:
зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
зміною виборчої адреси виборця (у тому числі за зверненням виборця на підставі частин третьої, четвертої статті 8 Закону);

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

смертю виборця;
припиненням або набуттям громадянства України;
визнанням судом особи недієздатною, закінченням строку дії судового рішення про визнання особи недієздатною, продовженням судом строку дії рішення про визнання особи недієздатною чи поновленням судом дієздатності особи;

(в редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96)

вибуттям з відповідної території (без внесення змін до виборчої адреси);
встановленням постійної нездатності виборця пересуватися самостійно.

5.6.3. Якщо у відомостях про виборців (осіб), які подаються органами, закладами, установами, визначеними статтею 22 Закону, вказано виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення, керівник цього органу звертається за допомогою засобів АІТС Реєстру до органу ведення за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних.

5.6.4. На підставі відомостей про виборців – військовослужбовців строкової служби, які вибули з території дислокації військової частини (формування), виборців, які відбували покарання і вибули з установи, та виборців, які вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України, поданих відповідно командиром військової частини (формування), керівником установи виконання покарань, Міністерством оборони України, керівник органу ведення приймає рішення про внесення змін до персональних даних таких виборців у Реєстрі, визначивши виборчі адреси за адресою, за якою зареєстровано місце їх проживання.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

5.7. На підставі відомостей, що подаються сільським, селищним, міським головою або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті керівник органу ведення видає наказ щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.

5.8. На підставі акта про зміни в адміністративно-територіальному устрої чи перейменування адміністративно-територіальної одиниці керівник органу ведення видає наказ про внесення відповідних змін щодо місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі зміни.

 

6. Організаційно-правова підготовка до виконання дій
щодо ведення Реєстру за результатами уточнення персональних
даних Реєстру

 

6.1. Орган ведення, який виявив невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних виборця, включеного до Реєстру, здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом надсилання запиту до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 Закону.

Орган ведення здійснює уточнення персональних даних Реєстру в разі:
якщо вказані обставини виявлено під час проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру (стосовно виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу);
звернення виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи в порядку, встановленому статтею 201 Закону.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)


звернення політичної партії із заявою про виявлені за результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру порушення порядку ведення Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу);
отримання в установленому порядку відомостей про зміни, внесені до виготовлених цим органом уточнених списків виборців.

6.2. Орган ведення Реєстру здійснює уточнення персональних даних включеної до Реєстру особи, визнаної судом недієздатною, шляхом надсилання до відповідного суду запиту щодо продовження строку дії рішення про визнання особи недієздатною.

(доповнено новим пунктом 6.2 
згідно з постановою Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96)

6.3. Уточнення персональних даних Реєстру може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку. Копія зазначеного документа додається до заяви щодо неправильностей у Реєстрі, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

6.4. У разі виявлення за результатами уточнення персональних даних Реєстру встановлених Законом підстав для внесення змін до бази даних Реєстру (за наявності документів, поданих до органу ведення в порядку уточнення персональних даних Реєстру, які підтверджують наявність в особи права голосу, або їх зміну) керівник органу ведення видає наказ:
про внесення запису до бази даних Реєстру;
про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі.

Для прийняття рішення орган ведення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.

6.5. Усунення кратного включення виборця до Реєстру, знищення записів Реєстру про осіб, які не є виборцями, здійснюється на підставах та в порядку, встановлених Законом.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

 

7. Організаційно-правова підготовка щодо
знищення запису Реєстру

7.1. Підставами для видання керівником органу ведення наказу про знищення запису Реєстру є: 
закінчення встановленого Законом строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено (5 років після настання відповідних обставин);
виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, коли встановлений Законом строк збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, не закінчився), що підтверджено документами, поданими до органу ведення в установленому порядку;
виявлення в базі даних Реєстру зайвого запису про виборця (кратне включення виборця до Реєстру), що підтверджено документами, поданими до органу ведення в установленому порядку.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

7.2. Наказ про знищення запису Реєстру видається не пізніш як у триденний термін з дня закінчення п’ятирічного строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, або надходження до органу ведення в установленому порядку відповідних документів.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

 

8. Виконання дій щодо ведення Реєстру

8.1. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису – сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених 
статтями 5 – 9 Закону.

8.2. Виконання у режимі записування дій щодо ведення Реєстру здійснюється на підставі та відповідно до наказу керівника органу ведення уповноваженим працівником цього органу, який має в установленому порядку доступ до бази даних Реєстру, невідкладно (але не пізніш як на наступний робочий день) після видання наказу. 

Одночасно з внесенням до бази даних Реєстру записів про виборців, внесенням змін до персональних даних виборців у Реєстрі вносяться відповідні службові відмітки, передбачені статтею 9 Закону.

8.3. Після включення виборця до Реєстру орган ведення в порядку, встановленому Законом, вручає або надсилає виборцю повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96.

Після внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі орган ведення в порядку, встановленому Законом, вручає або надсилає виборцю повідомлення про це.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

 

8.4. Орган ведення веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією.


Секретар Центральної виборчої комісії           Т. ЛУКАШ