Постанова від 29 лютого 2012 року № 38


У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

29 лютого 2012 року №38

Про Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Центральної виборчої комісії
 від 6 грудня 2012 року № 2000,
від 9 квітня 2014 року №244,
від 18 березня 2016 року № 79

Відповідно до частин другої, п’ятої статті 19, статті 20, пункту 2 частини другої статті 32, статті 39, частини четвертої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 2 частини першої статті 2, статей 5 – 9, статті 22, пункту 1 частини першої статті 26, частин першої, третьої – восьмої статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)

 

1. Затвердити Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України.

2. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній пенітенціарній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів та окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення для доведення до відома відповідних дільничних виборчих комісій.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії     А. МАГЕРА

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 лютого 2012 року № 38
(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії
від 6 грудня 2012 року № 2000,
від 9 квітня 2014 року № 244,
від 18 березня 2016 року № 79)


ПОРЯДОК
складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих
дільниць для підготовки та проведення голосування
з виборів народних депутатів України

1. Цей Порядок встановлює процедуру складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України (далі – вибори депутатів) та їх передачі дільничним виборчим комісіям.

2. Органи ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження, на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) складають попередні списки виборців.

3. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних Реєстру до дня подання цих відомостей.

Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії від 6 грудня 2012 року № 2000,
від 18 березня 2016 року № 79)

 

4. У разі проведення повторних або проміжних виборів депутата відомості, зазначені в пункті 3 цього Порядку, подаються лише тими органами, закладами й установами, повноваження яких поширюються на територію одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори.

5. Відомості, передбачені пунктом 3 цього Порядку, подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, який скріплюється печаткою.

6. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі – АІТС Реєстру).

7. До попереднього списку виборців включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та виборча адреса яких відноситься до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.

8. У попередньому списку виборців зазначаються:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;
дата народження (число, місяць, рік);
виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).
Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1990).

У графі "Виборча адреса" може не вказуватися назва району, області, Автономна Республіка Крим, якщо в списку виборців зазначається місцезнаходження дільничної виборчої комісії, у тому числі назва району, області, Автономна Республіка Крим.

9. У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

10. Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день голосування.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав. У разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце його голосування), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

11. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

12. До попереднього списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які згідно з відомостями Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.

13. Попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць складаються за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19.

14. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

15. У разі проведення чергових або позачергових виборів депутатів формування електронних файлів для виготовлення попередніх списків виборців централізовано здійснює Служба розпорядника Реєстру, під час якого АІТС Реєстру функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць. Виконання дій щодо ведення Реєстру органами ведення Реєстру забезпечується АІТС Реєстру після завершення формування електронних файлів списків виборців.

16. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

17. Попередній список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.

18. Кожен примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

19. Орган ведення Реєстру не пізніш як за двадцять днів до дня голосування передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці.
У разі проведення позачергових, повторних або проміжних виборів депутатів попередні списки виборців передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.

20. Орган ведення Реєстру передає попередні списки виборців у спеціально виділених для цього приміщеннях місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де розташований цей орган ведення Реєстру.

21. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.

22. Про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший – у дільничній виборчій комісії.

23. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.


Секретар Центральної виборчої комісії                   Т. ЛУКАШ