Постанова від 26 лютого 2016 року №58

герб України

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  26 лютого 2016 року № 58

Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру
виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців

З метою забезпечення однакового застосування законодавства під час визначення завдань органу ведення та регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, уніфікації їх функцій, прав, врегулювання питань організації роботи та взаємодії з іншими суб’єктами в ході здійснення ними повноважень, відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити:
Типове положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців (додаток 1);
Типове положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців (додаток 2).

2. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для врахування в роботі та доведення до відома відповідних районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, міських (районних у містах) рад, якими утворено органи ведення Державного реєстру виборців.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
 
 
 
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 лютого 2016 року № 58

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців

1. Органом (відділом) ведення Державного реєстру виборців (далі –  відділ ведення Реєстру) є:

1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі – структурний підрозділ апарату відповідно районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, який утворюється головою місцевої державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої державної адміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу – виконавчий орган міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом – виконавчий орган районної в місті ради (або структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради), який утворюється районною у місті (або міською) радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету районної у місті (або міської) ради, голові районної у місті ради (або міському голові).

Функції відділу ведення Реєстру стосовно виборців, які проживають (перебувають) за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних справ України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, міської (районної в місті) ради, виконавчого комітету міської (районної в місті) ради та міського голови (голови районної у місті ради), а також положенням про відділ ведення Реєстру.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу відповідного району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району в місті обласного значення з районним поділом, району в місті Києві, місті Севастополі, а також які проживають або перебувають за межами України;
складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який:

забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;
здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;
забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;
підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;
забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

9. Керівник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад відповідно головою районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, міським головою (головою районної у місті ради) в установленому законодавством порядку.

Керівник та інші працівники структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України, який здійснює функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром закордонних справ України.

10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.


Секретар засідання Центральної виборчої комісії                Ю. ШВЕЦЬ
 


Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 лютого 2016 року № 58ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний орган (відділ) адміністрування
Державного реєстру виборців

1. Регіональним органом (відділом) адміністрування Державного реєстру виборців (далі – відділ адміністрування Реєстру) є:

1) в Автономній Республіці Крим – структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

2) в області, місті Києві, місті Севастополі – структурний підрозділ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої державної адміністрації.
Функції відділу адміністрування Реєстру в Міністерстві закордонних справ України здійснює структурний підрозділ, який відповідає за ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).

2. Відділ адміністрування Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних справ України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, а також положенням про відділ адміністрування Реєстру.

3. Основними завданнями відділу адміністрування Реєстру є:
організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань ведення Реєстру;
здійснення контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру.

4. Відділ адміністрування Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі ведення Реєстру;

2) розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Реєстру;

3) здійснює контроль за виконанням рішень розпорядника Реєстру органами (відділами) ведення Реєстру;

4) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

5) вживає заходів, спрямованих на забезпечення захисту Реєстру, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

6) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ адміністрування Реєстру має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від органів (відділів) ведення Реєстру та інших структурних підрозділів відповідно Міністерства закордонних справ України, державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів відповідно Міністерства закордонних справ України, державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.

7. Відділ адміністрування Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ адміністрування Реєстру очолює керівник.
Керівник відділу адміністрування Реєстру, що є структурним підрозділом апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначається на посаду і звільняється з посади заступником Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим – керівником апарату в установленому законодавством порядку.
Керівник відділу адміністрування Реєстру, що є структурним підрозділом апарату обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, призначається на посаду і звільняється з посади головою державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Керівник структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України, який здійснює функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, призначається на посаду та звільняється з посади Міністром закордонних справ України.

9. Керівник відділу адміністрування Реєстру:
здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ адміністрування Реєстру.

10. Чисельність працівників відділу адміністрування Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".


Секретар засідання Центральної виборчої комісії      Ю. ШВЕЦЬ