Постанова від 26 травня 2007 року №34

 ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА


від 26 травня 2007 року № 34

Про Службу розпорядника Державного реєстру виборців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Центральної виборчої комісії
 від 23 квітня 2009 року № 25

від 9 квітня 2013 року №68
від 29 липня 2016 року № 351

від 19 грудня 2018 року № 245
від 25 червня 2020 року №128
 

 Для забезпечення виконання Центральною виборчою комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців, беручи до уваги частину другу статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11, 12, пунктом 8 статті 17, статтею 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)

 

1. Утворити Службу розпорядника Державного реєстру виборців.

2. Затвердити Положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців (додається).

  Голова Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 травня 2007 р. № 34

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу розпорядника Державного реєстру виборців

 

(У тексті Положення слово "заступників" замінено словом "заступника" згідно з

постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року N 68)

 I. Загальні положення 

1. Служба розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба) утворюється для забезпечення виконання Центральною виборчою комісією (далі - Комісія) функцій розпорядника Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру) відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон).

Служба є самостійним структурним утворенням апарату Комісії, діяльність якого спрямовується на забезпечення організаційного та технологічного функціонування Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановами Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68,
від 29.07.2016 р. № 351)

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про Державний реєстр виборців", "Про Центральну виборчу комісію", "Про державну службу" та іншими законами України, рішеннями розпорядника Реєстру, Регламентом Комісії, цим Положенням, постановами Комісії та розпорядженнями Голови Комісії, наказами керівника Служби.

 
 
 
 
 
 
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)
 
 
 
3. Положення про Службу, структура, штатний розпис затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.
 
 
4. Для забезпечення виконання Службою функцій можуть залучатися на умовах цивільно-правової угоди відповідні фахівці, а також особи, відряджені з інших державних органів.

5. У межах затверджених Комісією структури та штатного розпису у складі Служби для здійснення покладених на неї функцій і завдань утворюються управління та інші структурні підрозділи.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)
 
 
 
6. Службу очолює керівник. Керівник Служби має заступника.
(із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 23.04.2009 р. № 25)

 

Керівник та інші працівники Служби є державними службовцями. Керівник Служби призначається на посаду і звільняється з посади Головою Комісії. Керівник Служби здійснює повноваження керівника державної служби (з питань державної служби та організації роботи інших працівників Служби)

Керівник Служби в межах своїх повноважень видає накази та дає доручення

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 29.07.2016 р. № 351)

 

 

7. На працівників Служби поширюється законодавство України про працю та державну службу.

Права та обов'язки працівників Служби визначаються Законом України "Про державну службу", цим Положенням і відповідними посадовими інструкціями.

Умови оплати праці, соціально-побутового забезпечення працівників Служби визначаються відповідно до законодавства України.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 29.07.2016 р. № 351)
 
8. Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Служби, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії.

9. Документальне, фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Служби, а також забезпечення реалізації керівником Служби повноважень з питань управління персоналом та державної служби здійснюється Секретаріатом Комісії
(редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)

 

 
II. Основні завдання Служби

 

 10. Основними завданнями Служби є забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру щодо:

1) забезпечення та здійснення контролю за дотриманням вимог Закону при створенні та веденні Реєстру;

2) забезпечення організаційного та технологічного функціонування Реєстру;
 
3) підготовки пропозицій стосовно закупівлі товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)
 
4) забезпечення контролю цілісності бази даних Реєстру, повноти та коректності персональних даних Реєстру та ініціювання проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)


5) надання доступу до бази даних Реєстру та встановлення порядку такого доступу;

(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 25.06.2020р. №128)


6) ведення системних класифікаторів, необхідних для функціонування Реєстру.

(у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)
 

 

III. Основні функції Служби

11. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Служба:

1) здійснює підготовку проектів нормативних актів для забезпечення реалізації заходів щодо формування, експлуатації та розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

2) забезпечує в передбаченому Законом порядку реалізацію заходів щодо первинного формування бази даних Реєстру та первинного уточнення персональних даних Реєстру;
 
3) забезпечує установлювання та актуалізацію системних класифікаторів, необхідних для функціонування Реєстру;
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)
 
 
 
4) забезпечує доступ у режимі читання до бази даних Реєстру;
 
5) забезпечує надання особам, які мають доступ до бази даних Реєстру, програмних та інших засобів доступу;
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 25.06.2020 р. №128)


6) забезпечує розробку та реалізацію заходів щодо експлуатації, розвитку і вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

7) забезпечує достовірність даних Реєстру, захисту Реєстру від знищення, несанкціонованого доступу, незаконного використання та копіювання в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами зв'язку;

(із змінами, внесеними згідно з
постановами Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. №68,
від 29.07.2016 р. № 351,

від 25.06.2020 р. №128)

 

8) забезпечує складення та надання статистичних відомостей Реєстру відповідно до вимог Закону, а також розміщує зазначені відомості на офіційному сайті розпорядника Реєстру у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації;
  (із змінами, внесеними згідно з
постановами Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. №68,

від 25.06.2020 р. №128)

9) готує пропозиції щодо надання кількісних характеристик виборчого корпусу при утворенні постійних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, а також вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму;

10) забезпечує розробку та реалізацію заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників органів ведення та адміністрування Реєстру;

11) забезпечує контроль діяльності органів ведення та адміністрування Реєстру.

 
12) готує пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
(із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)


13) організовує виконання рішень розпорядника Реєстру та здійснює контроль за їх виконанням.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)

 

 

IV. Повноваження керівника, заступника керівника Служби
 
(у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 23.04.2009 р. № 25)

 

 

12. Керівник Служби:

1) здійснює безпосереднє керівництво Службою, організовує роботу її працівників;

2) організовує та забезпечує належне та своєчасне виконання покладених на Службу завдань;

3) забезпечує взаємодію Служби з органами ведення Реєстру, регіональними органами адміністрування Реєстру, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями всіх форм власності;

4) організовує виконання рішень розпорядника Реєстру, розпоряджень Голови Комісії;

 

(із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 19.12.2018 р. №245)


 

5) складає плани роботи Служби та контролює їх виконання;

6) вносить пропозиції щодо організації навчання працівників органів ведення та регіональних органів адміністрування Реєстру;

7) надає Голові Комісії пропозиції щодо залучення в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань відповідних спеціалістів, у тому числі на договірній основі;

8) виконує інші завдання, визначені розпорядником Реєстру

(пункт 12 у редакції постанов
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351,

від 25.06.2020 р. №128)

121. Керівник Служби як керівник державної служби (з питань державної служби та організації роботи інших працівників Служби):

1) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Служби;

2) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України "Про державну службу";

3) здійснює інші повноваження згідно із Законом України "Про державну службу" та іншими законами України
 
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 29.07.2016 р. № 351)

 
122. Заступник керівника Служби:

1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень керівника Служби;

2) у разі відсутності керівника Служби виконує його обов'язки;
  (із змінами, внесеними згідно з
постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68)


 

3) забезпечує координацію роботи з окремих напрямків діяльності Служби;

4) виконує інші завдання, визначені розпорядником Реєстру та керівником Служби.

(розділ IV доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 23.04.2009 р. № 25)

 

 V. Повноваження керівників структурних підрозділів Служби

 
13. Керівники структурних підрозділів Служби:
1) здійснюють керівництво діяльністю відповідних структурних підрозділів Служби, організовують і забезпечують належне та своєчасне виконання завдань, покладених на підрозділи;

2) вживають заходів щодо підвищення кваліфікації та навчання працівників Служби;

3) готують та подають керівнику Служби на затвердження положення про відповідні структурні підрозділи Служби, посадові інструкції їх працівників;

4) подають керівнику Служби пропозиції щодо структури і штатного розпису відповідних структурних підрозділів Служби";

 
 
 
 
 
 
 
 
(у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)
 
 
5) складають плани роботи відповідних структурних підрозділів та контролюють їх виконання;

6) розподіляють обов'язки між працівниками відповідних структурних підрозділів;

7) забезпечують додержання працівниками відповідних структурних підрозділів Служби правил внутрішнього службового розпорядку і відповідних посадових інструкцій;
 
(із змінами, внесеними згідно з
постановами Центральної виборчої комісії від 09.04.2013 р. N 68,
від 29.07.2016 р. № 351)
 
 
 
 
8) організовують ведення діловодства, здійснення контролю, взаємодію з підрозділами Секретаріату Комісії;

9) візують проекти відповідних документів, підготовлених безпосередньо або працівниками відповідного структурного підрозділу Служби;

10) беруть участь у засіданнях розпорядника Реєстру, нарадах Голови та членів Комісії;

11) виконують інші функції згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи Служби.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)
 
 
 
 
 VI. Повноваження інших працівників Служби

14. Працівники Служби:

1) забезпечують своєчасне та якісне виконання доручень, завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України;

2) виконують окремі завдання і доручення керівника відповідного структурного підрозділу Служби, керівника Служби, Голови Комісії;

3) у разі необхідності можуть бути присутні на засіданні розпорядника Реєстру при розгляді питань, у підготовці яких вони брали участь;

4) мають право вносити керівнику Служби, керівнику відповідного структурного підрозділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Розпорядника Реєстру, а також відповідними посадовими інструкціями, цим Положенням.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)
 

 

VII. Відповідальність працівників Служби

15. Працівники Служби несуть відповідальність за:

1) невиконання чи неналежне виконання без поважних причин своїх службових обов'язків;

2) порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також скоєння вчинку, що порочить державного службовця та дискредитує Комісію;

3) недотримання правил з охорони праці та пожежної безпеки, а також правил внутрішнього службового розпорядку.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 29.07.2016 р. № 351)

 

 

Секретар Центральної виборчої комісії С. ДУБОВИК